Algemene voorwaarden.

Inhoud

 1. Algemene afspraken.
 2. Waarvoor zijn wij aansprakelijk?.
 3. Wat kunt u doen als u een klacht heeft?.
 4. Hoe gaan wij om met uw privacy?.
 5. Annuleringsvoorwaarden.
 6. Belangrijk om te weten.
 7. Afspraken over installatiewerkzaamheden.
 8. Afspraken garantie.
 9. Wat valt er niet onder de garantie.
 10. Service.
 11. Vergunningen en Eigendomsovereenkomsten.
 12. Betalingsafspraken.
 13. Afspraken Zonnepanelensystemen bij SPEG Elektrotechniek.
 14. Afspraken Groepenkast bij SPEG Elektrotechniek.
 15. Afspraken Laadsysteem bij SPEG Elektrotechniek.
 16. Slotbepalingen.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten gesloten tussen SPEG Elektrotechniek en Klanten. In deze algemene voorwaarden staan de afspraken die we met elkaar maken. Deze voorwaarden horen bij de overeenkomst(en) die u met ons heeft gesloten. Lees de voorwaarden goed door, want ze zijn belangrijk.

Deze algemene voorwaarden gelden vanaf 17 september 2023.

1. Algemene afspraken

1.1 U: de persoon waarmee wij, SPEG Elektrotechniek, een overeenkomst zijn aangegaan. Deze overeenkomst heeft betrekking op de levering van een product of dienst aan u, in uw hoedanigheid als particuliere woningeigenaar. Houd er rekening mee dat de levering van energie niet onder deze overeenkomst valt. In uw offerte/overeenkomst wordt duidelijk vermeld om welke soort overeenkomst het gaat, bijvoorbeeld de aankoopovereenkomst van uw Zonnepanelen Installatie, Laadsysteem of Schakelkast. Het is tevens mogelijk dat u meerdere overeenkomsten met ons heeft gesloten.

1.2 We/Wij/Ons: SPEG Elektrotechniek, met maatschappelijke zetel gevestigd aan Rochussenstraat 1, 6535TV Nijmegen, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder het nummer 85075957.

1.3 Algemene Voorwaarden: het document dat u momenteel leest, waarin onze algemene afspraken, betalingsafspraken en afspraken per product of dienst zijn vastgelegd.

1.4 Welke regels gelden er: Indien u een overeenkomst heeft ondertekend of hiermee digitaal akkoord bent gegaan bij SPEG Elektrotechniek, dan prevaleren in de eerste plaats natuurlijk de afspraken die wij hebben vastgelegd in onze overeenkomst(en). Daarnaast zijn de voorschriften opgenomen in deze algemene voorwaarden van toepassing. Mochten er afwijkende afspraken zijn gemaakt in uw overeenkomst(en) met SPEG Elektrotechniek, dan hebben deze afwijkende afspraken voorrang boven de bepalingen in deze algemene voorwaarden.

 

2. Waarvoor zijn wij aansprakelijk?

2.1 SPEG Elektrotechniek houdt zich aan de wettelijke voorschriften en regelgeving bij het leveren van producten en diensten. Wij garanderen dat de overeengekomen afspraken nauwkeurig worden nageleefd. Indien wij externe partijen inschakelen voor de uitvoering van onze werkzaamheden, blijven wij verantwoordelijk voor de uitvoering.

2.2 Indien wij schade veroorzaken aan uw eigendommen en daarvoor aansprakelijk zijn, zullen wij de directe schade vergoeden, maar met een maximumbedrag dat overeenkomt met de dekking van onze aansprakelijkheidsverzekering. Wij vergoeden geen immateriële schade of schade die voortvloeit uit de schade aan goederen, zoals bedrijfsschade (verlies van winst of inkomsten). Bovendien worden geen compensaties toegekend voor opgenomen vrije dagen of misgelopen opbrengsten.

2.3 Ter verduidelijking: onze werkzaamheden kunnen zichtbare sporen achterlaten als gevolg van bijvoorbeeld montage of demontage van steigers, graafwerkzaamheden, boorwerkzaamheden en straatwerkzaamheden. Deze sporen zijn onvermijdelijk, maar we streven ernaar om deze tot een minimum te beperken. SPEG Elektrotechniek kan niet aansprakelijk worden gesteld, zowel financieel als anderszins, voor dergelijke sporen.

2.4 In geval van overmacht of afhankelijkheid van derden voor bijvoorbeeld de werking van onze producten/diensten, zijn wij niet aansprakelijk voor eventuele (financiële) gevolgen. Een voorbeeld van een dergelijke situatie is een internetstoring.

2.5 Wij aanvaarden ook geen aansprakelijkheid voor de (financiële) gevolgen van wijzigingen in de belasting- en/of energiewetgeving. Indien dergelijke wijzigingen ons dwingen om onze regels aan te passen, behouden wij ons het recht voor om dit te doen.

2.6 Tot slot bent u zelf verantwoordelijk voor het juiste gebruik van onze producten. SPEG Elektrotechniek aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuist of oneigenlijk gebruik van de producten van SPEG Elektrotechniek.

 

3. Wat kunt u doen als u een klacht heeft?

Bent u niet tevreden over onze producten of diensten en wenst u een klacht in te dienen? Stuur dan een e-mail naar info@speg.nl. Uw klacht zal zorgvuldig worden behandeld, en we zullen samen met u op zoek gaan naar een geschikte oplossing.

 

4. Hoe gaan wij om met uw privacy?

Bij SPEG Elektrotechniek hechten wij enorm veel waarde aan uw privacy. Tijdens de verwerking van uw persoonsgegevens houden wij ons strikt aan de wettelijke bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Voor meer informatie over ons privacybeleid kunt u onze privacyverklaring raadplegen, die beschikbaar is op onze website via https://www.speg.nl/privacy. Heeft u nog vragen of opmerkingen? Aarzel dan niet om contact op te nemen met een van onze collegas via https://www.speg.nl/contact. Wij staan graag tot uw dienst.

 

5. Annuleringsvoorwaarden

Na de totstandkoming van de overeenkomst heeft u bij SPEG Elektrotechniek het recht om tot 14 dagen voor de installatiewerkzaamheden onze overeenkomst kosteloos te annuleren. Houd er rekening mee dat dit recht niet van toepassing is op abonnementen of softwareproducten. Uw tevredenheid is voor ons van groot belang.

 

6. Belangrijk om te weten

6.1 Alle offertes die wij bij SPEG Elektrotechniek uitbrengen zijn geheel vrijblijvend. De geldigheidsduur van de offerte staat vermeld in de offerte zelf. Wij behouden ons het recht voor om uitgebrachte offertes zonder opgaaf van reden in te trekken.

6.2 Foto’s of getoonde producten dienen slechts als voorbeeld. Het aan u geleverde product kan qua uiterlijk afwijken.

6.3 In de overeenkomst staan opbrengsten, terugverdientijden en het rendement van onze producten benoemd. Deze gegevens zijn geven een indicatieve weergave. Er kunnen dan ook geen rechten aan deze gegevens worden ontleend.

6.4 Onze aanbieding vermeldt de volledige kosten van de producten en eventuele aanverwante diensten. SPEG Elektrotechniek behoudt zich het recht voor om voorafgaand aan de installatie op basis van bevindingen uit de technische (digitale) schouwing eventuele meerkosten op te nemen in de aanbieding. Wij maken deze meerkosten voor u inzichtelijk en vragen u voorafgaand aan de uitvoering om hier akkoord op te geven.

6.5 Indien er een technische (digitale) schouwing plaatsvindt voorafgaand aan de installatiedag, zal de installatie alleen doorgaan bij overeenstemming over de uitvoering zoals ter plekke vastgelegd.

6.6 De rechten en plichten uit uw overeenkomst(en) mogen wij overdragen aan een ander bedrijf, mits wij ervoor zorgen dat dit bedrijf de afspraken die wij met u hebben gemaakt nakomt. U geeft ons hiervoor bij voorbaat toestemming.

6.7 Verwachte levertijden worden door ons zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. Deze levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn. Wij behouden ons het recht voor om zaken eventueel in verschillende gedeelten te leveren.

6.8 De Intellectuele Eigendomsrechten op door ons ontwikkelde producten en diensten berusten bij ons.

6.9 Wij behouden ons het recht voor om de afspraken die wij maken altijd te veranderen. Als wij dat doen, zullen wij u minimaal tien kalenderdagen voor de verandering informeren via de telefoon, Whatsapp en/of via e-mail. Alleen wanneer de wijziging voor u grote gevolgen heeft, mag u onze overeenkomst(en) beëindigen.

6.10 Bij gebeurtenissen die niet in deze algemene voorwaarden worden beschreven, beslist de directie van SPEG Elektrotechniek.

 

7. Afspraken over installatiewerkzaamheden

 

7.1 Onze monteurs en medewerkers bij SPEG Elektrotechniek voeren installatiewerkzaamheden uit conform de geldende wettelijke voorschriften en de normen die door SPEG Elektrotechniek zijn vastgesteld. Dit geldt zowel voor installatie- als demontagewerkzaamheden.

7.2 Zodra de installatiewerkzaamheden zijn voltooid en het door ons geleverde product operationeel is, beschouwen we dit als de oplevering van het product.

7.3 De installatiewerkzaamheden kunnen te allen tijde worden stopgezet, met mogelijke ontbinding van de overeenkomst, als zich situaties voordoen, waaronder, maar niet beperkt tot:

 1. a) Situaties waarin de veiligheid van onze medewerkers in gevaar komt door constructieproblemen of weersomstandigheden;
 2. b) De locatie voor de installatiewerkzaamheden niet adequaat en/of veilig bereikbaar is;
 3. c) De aanwezigheid van asbest wordt vastgesteld;
 4. d) De staat van het dak en/of andere locaties waar werkzaamheden moeten worden uitgevoerd, dusdanig slecht of onveilig is dat de installatiewerkzaamheden niet volgens onze normen en/of met de door ons gebruikte materialen kunnen worden uitgevoerd;
 5. e) Er een gevaarlijke situatie wordt aangetroffen in de meterkast.

 

8. Afspraken garantie

8.1 Bij SPEG Elektrotechniek varieert de garantietermijn voor alle onderdelen en de goede werking van het volledige product of systeem, inclusief eventuele bijbehorende componenten, afhankelijk van de door u gekozen garantieperiode en -vorm. De specifieke garantietermijnen die op uw producten van toepassing zijn, worden vermeld in de overeenkomst.

8.2 Onze garanties omvatten:

 1. a) Installatiegarantie: Dit houdt in dat we garant staan voor de elektrische werking van het complete product, zoals beschreven in de overeenkomst. Dit wordt ook wel systeemgarantie of garantie op werkzaamheden genoemd. Onze standaard installatiegarantie bedraagt 2 jaar.
 2. b) Productgarantie: Deze garantie betreft de werking van de individuele componenten (inclusief beschikbare monitoringsgegevens). Het staat bekend als fabrieksgarantie en is beperkt tot het leveren van een vervangend product of een financiële vergoeding ter waarde van de economische restwaarde. Werkzaamheden die nodig zijn voor het vervangen van het product vallen buiten de garantie en worden apart aan u gefactureerd. Onze standaard productgarantie bedraagt 2 jaar.
 3. c) Optionele aanvullende garanties: Afhankelijk van het SPEG Elektrotechniek Serviceplan kunt u mogelijk aanspraak maken op extra garanties, zoals reparatiegarantie. In uw overeenkomst vindt u informatie over of het SPEG Elektrotechniek Serviceplan onderdeel is van uw overeenkomst.

8.3 U bent verplicht om een defect aan uw product of systeem zo snel mogelijk aan SPEG Elektrotechniek te melden. Wij zullen vervolgens onmiddellijk een onderzoek starten om de oorzaak van het probleem vast te stellen en het defect te verhelpen.

8.4 Om aanspraak te kunnen maken op de garanties, mogen reparaties alleen worden uitgevoerd op aanwijzing van, of door medewerkers van SPEG Elektrotechniek zelf.

 

9. Wat valt er niet onder de garantie

9.1 Bij SPEG Elektrotechniek vallen defecten of storingen die voortvloeien uit uw eigen acties of verzuim niet onder de garantie. Dit omvat onder andere, maar is niet beperkt tot, het verplaatsen of tijdelijk verwijderen van producten als gevolg van renovatie- of onderhoudswerkzaamheden, of verhuizing. In dergelijke gevallen vervallen alle garanties.

9.2 Defecten veroorzaakt door externe invloeden vallen eveneens buiten de garantie. Dit omvat factoren zoals, maar is niet beperkt tot, brand, kortsluiting, waterschade, gebreken aan de meterkast, blikseminslag, vandalisme, diefstal, schade door dieren, extreme weersomstandigheden en contact met chemische stoffen.

9.3 Storingen die ontstaan door werkzaamheden aan het product of systeem die niet zijn uitgevoerd door SPEG Elektrotechniek, vallen niet onder de garantie.

9.4 Storingen veroorzaakt door defecten in randapparatuur vallen eveneens niet onder de garantie.

9.5 Als uit ons onderzoek blijkt dat het defect of de storing te wijten is aan bovenstaande redenen of andere externe factoren buiten de verantwoordelijkheid van SPEG Elektrotechniek, worden de kosten van het onderzoek bij u in rekening gebracht.

9.6 Cosmetische afwijkingen vallen niet onder de garantie. Dit betreft situaties zoals, maar is niet beperkt tot, kleurverschillen bij plaatsing of verkleuring op lange termijn. Bij cosmetische afwijkingen worden producten niet vervangen, en er bestaat geen recht op vergoeding.

 

10. Service

Bij SPEG Elektrotechniek bieden wij technische ondersteuning op werkdagen tijdens kantooruren. Voor verdere informatie en procedures verwijzen we u naar onze website op https://www.speg.nl/contact. Hier vindt u tevens noodnummers voor noodsituaties.

 

11. Vergunningen en Eigendomsovereenkomsten

11.1 U bent zelf verantwoordelijk voor eventuele vergunningen. Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de aanvraag tijdig wordt ingediend en dat de vergunning uiterlijk op de datum van levering/plaatsing beschikbaar is. De daarmee gepaard gaande kosten zijn voor uw eigen rekening.

11.2 Als u geen eigenaar bent van de woning, kunt u geen overeenkomst met ons sluiten, tenzij u in het bezit bent van een akkoordverklaring van de eigenaar van de woning. Deze akkoordverklaring moet u aanleveren bij ons voordat de overeenkomst wordt gesloten.

11.3 U vrijwaart SPEG Elektrotechniek en stelt ons volledig schadeloos voor alle schade die voortvloeit uit het feit dat het SPEG Elektrotechniek product is gemonteerd zonder de benodigde toestemming of in strijd met vergunningsvereisten.

 

12. Betalingsafspraken

Welke regels gelden er voor betalingen?

12.1 Al onze prijzen zijn inclusief btw, tenzij anders vermeld.

12.2 Wij hanteren een betalingstermijn van 30 kalenderdagen na de factuurdatum.

12.3 Volgens de geldende wetgeving geldt een btw-tarief van 0% voor de levering en installatie van zonnepanelen op woonadressen. Voor aanverwante werkzaamheden, zoals bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, het vervangen van producten buiten de garantievoorwaarden, kan een btw-tarief van 21% van toepassing zijn. In alle gevallen volgt SPEG Elektrotechniek de wettelijke btw-tarieven.

12.4 In bepaalde situaties bent u verplicht om u te registreren als btw-ondernemer bij de Belastingdienst. Bij twijfel of vragen wordt u geadviseerd uw eigen accountant of adviseur te raadplegen. U bent volledig verantwoordelijk voor de controle en naleving van deze voorwaarden.

 

Wat gebeurt er als u niet op tijd betaalt?

12.5 Indien u niet binnen 30 kalenderdagen na de factuurdatum betaalt, behouden wij het recht administratiekosten, incassokosten en wettelijke rente bij u in rekening te brengen.

12.6 Conform de Wet Incassokosten (WIK) berekenen wij, indien u niet tijdig betaalt, de wettelijk vastgestelde incassokosten met een minimum van € 40,- voor elke vervallen termijnfactuur na de eerste herinnering. Als u nog steeds niet betaalt, zullen gerechtelijke incassomaatregelen worden genomen, waarvan de kosten voor uw rekening zijn.

12.7 Als u niet tijdig betaalt, of als wij redelijkerwijs verwachten dat u niet zult betalen, behouden wij het recht om de afgesproken diensten te stoppen. Tevens hebben wij het recht om de geleverde producten te verwijderen of op te (laten) halen.

 

15. Afspraken Zonnepanelensystemen

Wat heeft u recht op?

13.1 Bij SPEG Elektrotechniek koopt u een Zonnepanelensysteem, dat bestaat uit de onderdelen zoals gespecificeerd in uw offerte/overeenkomst.

13.2 Wij zijn verantwoordelijk voor de installatie en levering van een werkend Zonnepanelensysteem. Eventuele aanvullende werkzaamheden die buiten de scope van uw overeenkomst vallen, worden vooraf met u besproken.

13.3 Als om welke reden dan ook uw Zonnepanelensysteem niet naar behoren functioneert (binnen de garantietermijn), mag u van ons verwachten dat we dit verhelpen. Het verlies in opbrengst, zowel huidig als toekomstig, komt echter niet voor compensatie in aanmerking.

 

Wat verwachten wij van u?

13.4 U bent verplicht het Zonnepanelensysteem te gebruiken conform de bestemming ervan. Bij onjuist gebruik behouden wij het recht om eventuele schade op u te verhalen.

13.5 U bent verantwoordelijk voor de goede werking van het Zonnepanelensysteem. Storingen of defecten moeten onmiddellijk aan SPEG Elektrotechniek worden gemeld.

 

14. Afspraken Groepenkast

Wat heeft u recht op?

14.1 Bij SPEG Elektrotechniek koopt u een Groepenkast, die bestaat uit de onderdelen zoals gespecificeerd in uw offerte/overeenkomst.

14.2 Wij zorgen voor de installatie en oplevering van een werkende Groepenkast.

14.3 Wij voeren enkel onderhoud aan uw Groepenkast uit als dit afzonderlijk met u is overeengekomen.

 

Wat verwachten wij van u?

14.4 U bent verplicht de Groepenkast te gebruiken conform de bestemming ervan. Dit betekent dat u de Groepenkast uitsluitend mag gebruiken waarvoor deze oorspronkelijk is ontworpen en dat u geen wijzigingen mag aanbrengen. Bij onjuist gebruik behouden wij het recht om eventuele schade op u te verhalen.

14.5 U bent verantwoordelijk voor de goede werking van de Groepenkast. Storingen of defecten moeten direct aan SPEG Elektrotechniek worden gemeld.

14.6 Het vervangen van een groepenkast zonder aardlekbeveiliging door een groepenkast met aardlekbeveiliging kan in sommige gevallen leiden tot storingen. Aangezien deze storing ontstaat door uw bestaande elektrische installatie, worden de kosten voor het oplossen van deze storingen apart gefactureerd.

14.7 U vrijwaart SPEG Elektrotechniek en stelt ons volledig schadeloos voor alle schade die voortvloeit uit het feit dat de Groepenkast zonder de benodigde toestemming is gemonteerd of in strijd met vergunningsvereisten.

 

15. Afspraken Laadsysteem

 

Wat heeft u recht op?

15.1 Bij SPEG Elektrotechniek koopt u een Laadsysteem, dat bestaat uit de onderdelen zoals gespecificeerd in uw offerte/overeenkomst.

15.2 Wij zorgen voor de installatie en oplevering van een werkend Laadsysteem.

15.3 Als het Laadsysteem om welke reden dan ook niet functioneert of als er schade is (binnen de garantietermijn), mag u van ons verwachten dat we dit verhelpen. Het verlies, huidig of toekomstig, komt echter niet voor compensatie in aanmerking. Dit geldt ook voor situaties waarbij wij uw Laadsysteem actief aansturen.

15.4 De functionaliteit van uitgesteld/gepland laden is afhankelijk van een samenwerking tussen het Laadsysteem en uw voertuig. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet werken van de uitgesteld/gepland laden functionaliteit als uw voertuig deze functie niet ondersteunt.

 

Wat verwachten wij van u?

15.5 U bent verplicht het Laadsysteem te gebruiken conform de bestemming ervan. Dit betekent dat u het Laadsysteem uitsluitend mag gebruiken waarvoor het oorspronkelijk is ontworpen en dat u geen wijzigingen mag aanbrengen. Bij onjuist gebruik behouden wij het recht om eventuele schade op u te verhalen.

15.6 U bent verantwoordelijk voor de goede werking van het Laadsysteem. Storingen of defecten moeten direct aan SPEG Elektrotechniek worden gemeld.

15.7 Indien van toepassing, bent u zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van de benodigde ontheffing wanneer u op openbaar terrein uw voertuig parkeert en oplaadt met een privé Laadsysteem (laadkabel over gemeentegrond).

15.8 U dient zorg te dragen voor de bescherming van het systeem, met name de bekabeling die nodig is voor het opladen van uw voertuig. Schade als gevolg van nalatigheid, zoals het overrijden van de bekabeling, valt onder uw verantwoordelijkheid.

16.  Afspraken Accupakket

Wat heeft u recht op?

16.1 Bij SPEG Elektrotechniek koopt u een Accupakket, dat bestaat uit de onderdelen zoals gespecificeerd in uw offerte/overeenkomst.

16.2 Wij zorgen voor de installatie en oplevering van een werkend Accupakket.

16.3 Als het Accupakket om welke reden dan ook niet functioneert of als er schade is (binnen de garantietermijn), mag u van ons verwachten dat we dit verhelpen. Het verlies, huidig of toekomstig, komt echter niet voor compensatie in aanmerking. Dit geldt ook voor situaties waarbij wij uw Accupakket actief aansturen.

16.4 De functionaliteit van uw accupakket is afhankelijk van een samenwerking tussen het Accupakket en uw woning. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet werken van de uitgesteld/gepland laden functionaliteit als uw voertuig deze functie niet ondersteunt.

 

Wat verwachten wij van u?

16.5 U bent verplicht het Accupakket te gebruiken conform de bestemming ervan. Dit betekent dat u het Accupakket uitsluitend mag gebruiken waarvoor het oorspronkelijk is ontworpen en dat u geen wijzigingen mag aanbrengen. Bij onjuist gebruik behouden wij het recht om eventuele schade op u te verhalen.

16.6 U bent verantwoordelijk voor de goede werking van het Accupakket. Storingen of defecten moeten direct aan SPEG Elektrotechniek worden gemeld.

16.7 U dient zorg te dragen voor de bescherming van het systeem. Schade als gevolg van nalatigheid, valt onder uw verantwoordelijkheid.

 

17. Slotbepalingen

 

17.1 Op al onze afspraken en overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Arnhem.

17.2 Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden ongeldig of nietig worden verklaard, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Partijen zullen in dat geval in overleg treden om een vervangende regeling te treffen.

17.3 SPEG Elektrotechniek behoudt het recht om de algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen gedurende de looptijd van de overeenkomst waarop deze van toepassing zijn.

17.4 Het niet strikt handhaven van deze voorwaarden in bepaalde situaties betekent niet dat de bepalingen niet van kracht zijn, noch dat SPEG Elektrotechniek in enige mate het recht verliest om in andere gevallen strikte naleving van deze voorwaarden te eisen.

17.5 Deze algemene voorwaarden zijn beschikbaar op de website van SPEG Elektrotechniek. Indien u kosteloos een digitaal exemplaar wenst te ontvangen, kunt u een e-mail sturen naar info@speg.nl.